top of page
NITZANIA VOD NEW 22.png

תקנון ביטול עסקה 

ברוכים הבאים לאתר ולתנאים המפורטים להלן.

הסכמה על התקנון מהווה הסכמה מצדך לתנאים המופיעים במסמך זה. 

האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

1. ביטול עסקה:

על פי חוק הגנת הצרכן תשמ"א – 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה),

התשע"א – 2010. בכל מקרה של ביטול יחויב הלקוח בדמי ביטול לפי תאריך הביטול ומועד הרכישה.

תאריך הביטול יחושב לפי המועד בו נתקבל הביטול בכתב (במייל – nitzangan@gmail.com).

- ביטול אשר יתבצע עד 14 ימים קלנדריים טרם מועד הסדנה, יוחזר הסכום בניכוי דמי ביטול

- דמי הביטול הינם 150 ₪ 

* ביטול אשר יתבצע עד 7 ימי עסקים לפני הסדנה – יוחזר מחצית מהסכום המלא.

* במהלך 7 ימי עסקים לפני הסדנה לא ניתן לקבל החזר עבור השתתפות. 

* במידת האפשר תינתן אפשרות להשתתף בסדנה אחרת על בסיס מקום פנוי.

2. ברירת דין ומקום שיפוט:

תנאי השימוש כפופים לדין הישראלי (ללא כללי המשפט הבילאומי הפרטי המהווים חלק ממנו).

כל תביעה שתוגש כנגד מפעילת האתר תתברר אך ורק בבית המשפט המוסמך בישראל

השיפוט המקומית בכל הקשור לתנאי השימוש והנובע מהם, היא אך ורק לבית סמכות.

המשפט המוסמך בחיפה.

 

ניצן גנץ

052-6507344

nitzangan@gmail.com

bottom of page